Dodatek węglowy

Od dzisiaj można składać wniosek na dodatek węglowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kęsowie.

11.08.2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.
 
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
 
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
 
Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego;
 
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
 
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego określono w drodze Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest w siedzibie w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie oraz na stronie internetowej GOPS w formie pdf (pod artykułem).
 
Wnioski można składać:
  • elektronicznie na skrzynkę ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie (w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).
  • tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kęsowie, przy ul. Głównej 19, 89-506 Kęsowo, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 52 33 44 133 lub 601 218 147

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.