Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, że kolejny termin wydawania żywności otrzymywanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016 nastąpi w dniu 30 października 2017 r. oraz 31 października 2017 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w siedzibie GOPS Kęsowo, wejście do magazynu od strony parku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie informuje, iż istnieje możliwość ponownego szacowania strat w budynkach mieszkalnych lub gospodarczych powstałych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017r. przez osoby znajdujące się na liście Wojewody, mających uprawnienia rzeczoznawców majątkowych. W załączenia pisma dotyczące możliwości zmiany decyzji oraz lista rzeczoznawców.

Pliki do pobrania:
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.

Informujemy, że osoby poszkodowane podczas nawałnicy mogą skorzystać z pomocy psychologa lub pedagoga. Zainteresowanych prosimy o kontakt
z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tucholi, ul. Pocztowa 7, telefon 52 5592041.

18 sierpnia br. przyjęto Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

Z budżetu państwa uruchomione zostaną środki na dodatkową pomoc dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w szczególności dotkniętych w ostatnich dniach nawałnicami. Przeznaczono na ten cel kwotę 5 mln zł. Z zastrzeżeniem, że jeśli zapotrzebowanie na środki będzie większe, program zostanie uzupełniony o dodatkowe pieniądze.

Gmina Kęsowo utworzyła konto dla osób najbardziej poszkodowanych w nawałnicy- burzy z dnia  11-12 sierpnia 2017r..
Darczyńców prosimy o wpłacanie środków na specjalnie utworzone konto na ten cel  pn. „ Pomoc dla poszkodowanych w nawałnicy - GMINA KĘSOWO” nr rachunku bankowego 75 8174 0004 0000 0358 2000 0018 Bank Spółdzielczy w Tucholi.

W dalszej części artykułu zamieszczamy „Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych” wraz z aktualizacjami, które w ostatnim czasie zostały wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie informuje,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie informuje,iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 o ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego; specjalnego zasiłku opiekuńczego; świadczeń z funduszu alimentacyjnego; świadczenia wychowawczego (500+)