Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie ogłasza nabór na wolne, niżej wymienione stanowisko pracy pomoc administracyjna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kęsowie.

 

1. Kandydat na stanowisko określone j/w winien spełniać:

1.1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • staż pracy – dwuletni w jednostkach samorządu terytorialnego, służbie cywilnej lub w urzędach państwowych,
 • posiadać wykształcenie co najmniej wyższe licencjackie,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu: ustaw o świadczeniach rodzinnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu Cywilnego,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wymagającym obsługi komputera,

1.2. Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, dyspozycyjność i systematyczność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, obowiązkowość, rzetelność,
 • ukończone szkolenia lub kursy,

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
 • realizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 roku w zakresie dotyczącym świadczeń rodzinnych,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
 • przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych,
 • sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,
 • sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych, dodatków energetycznych
 • prowadzenie obsługi administracyjnej związanej m. in. ze sporządzaniem zaświadczeń, prowadzeniem korespondencji z innymi instytucjami,
 • informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika GOPS.

3. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV), w tym: adres do korespondencji, nr telefonu,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełnych praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie bądź podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

List motywacyjny i szczegółowe Curriculum Vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą i podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie, ul. Główna 19, 89-506 Kęsowo, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofaniu zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne” oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.”.

 

4. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie, ul. Główna 19, 89-506 Kęsowo w terminie od dnia 25 maja 2022 r. do dnia 10 czerwca 2022r., zapakowane w zamkniętą kopertę z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pomoc administracyjna”, dostarczone pocztą lub osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie – sekretariat.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kęsowie w dniu 13 czerwca 2022 r. o godz. 10:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 33 44 133.

Oferty, które wpłyną do Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik zastrzega sobie prawo do zatrzymania złożonych dokumentów.

 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kęsowo oraz na stronie internetowej gopskesowo.pl (zakładka praca).

Wynik naboru będzie umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji i GOPS oraz na tablicy informacyjnej Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kęsowie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 961.79 KB Redaktor
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23, maj 2022 10:41 Redaktor