Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie informuje, iż zakończono trwającą w okresie od 09.06.2021r. do  dniu 25.06.2021r. rekrutację do   Projektu partnerskiego pn. „Kujawsko Pomorska Teleopieka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W okresie trwania rekrutacji tj.  od 09.06.2021r. do 25.06.2021r. do GOPS w Kęsowie wpłynęło łącznie 5 formularzy zgłoszeniowych od osób zamieszkujących na terenie Gminy Kęsowo, zainteresowanych udziałem w w/wym. projekcie.

Łącznie do udziału w Projekcie „Kujawsko Pomorska Teleopieka” zakwalifikowano 4 osoby, które w oparciu o regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kujawsko- Pomorska Teleopieka” w wyniku oceny formalnej i merytorycznej uzyskały największą liczbę punktów.

Spośród osób, które spełniły kryteria formalne , ale nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”  z powodu uzyskania zbyt małej liczby punktów na etapie oceny merytorycznej została utworzona lista rezerwowa.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wyniki pdf 282.66 KB Redaktor
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 30, czerwiec 2021 13:03 Redaktor