Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie.

 


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.


W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • oryginał lub kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, albo
 • oryginał lub kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informację na temat zasiłku pielęgnacyjnego;
 • otrzymać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącego się w Kęsowie przy ul. Głównej 19.

 • Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30


  Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 52 33 44 133 oraz 601 218 137.


Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego co do zasady przyznaje się na czas nieokreślony.


Zasiłek pielęgnacyjny wypłacane jest do 24 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. W przypadku, gdy dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wypłata nastąpi w dzień poprzedzający.

Świadczenia wypłaca się na jedną z dwóch form płatności:

 • przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku;
 • wypłata gotówkowa w placówce BS Kęsowo..

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej


Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111, ost. zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 730);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)


Dokumenty do pobrania