Zasiłek dla opiekuna

Zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r., poz. 2092), zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

Zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r., poz. 2092), zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

Osoby uprawnione do świadczenia

Zasiłek dla opiekuna przysługuje wyłącznie osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania zasiłku dla opiekuna należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • kopię orzeczenia o niepełnospraności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • oświadczenie o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. za okres od 1 lipca 2013 do dnia 14 maja 2014 r. zawierające klauzulę ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 • w przypadku rolników, małżonków rolników, domowników oświadczenie potwierdzające zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, zawierające klauzulę ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 • inne dokumenty (obowiązujące przy rozpatrywaniu wniosków o świadczenie pielęgnacyjne według stanu prawnego na dzień 31.12.2012 r.) oraz oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informację na temat zasiłku dla opiekuna;
 • otrzymać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna;
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna;

zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącego się w Kęsowie przy ul. Głównej 19.

 • Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30


  Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 52 33 44 133 oraz 601 218 137.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wypłata świadczeń

Zasiłek dla opiekuna wypłacane jest do 24 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. W przypadku, gdy dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wypłata nastąpi w dzień poprzedzający.

Świadczenia wypłaca się na jedną z dwóch form płatności:

 • przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku;
 • wypłata gotówkowa w placówce BS Kęsowo..

Kiedy świadczenie nie przysługuje

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje gdy:

1. osoba sprawująca opiekę

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty  socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

d)  legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2.   osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;


3.  na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;


4.  na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5.  na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Informacje dodatkowe

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3);