Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga  w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Zapomoga przysługuje:

 1. matce lub ojcu,
 2. opiekunowi prawnemu dziecka,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka.
 4. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 922,00zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.


Szukasz wymaganych dokumentów... Przejdź do zakładki "Wzory dokumentów"


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Fakt pozostawania pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko. Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1234).

 

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje:

 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć:

 1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
 2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny (szczegółowy wykaz w dokumentacji zasiłku rodzinnego),
 3. zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu;
 4. kartę pobytu ( w przypadku cudzoziemca);
 5. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 6. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 7. orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;
 8. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się.

Szukasz wymaganych dokumentów... Przejdź do zakładki "Wzory dokumentów"


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Główna 19,
89- 506 Kęsowo


Telefon i faks: 52 33 44 133
Adres email: gops@kesowo.pl
Adres skrytki epuap: /gopskesowo1

POL BIP full

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.

Search