Program Rodzina 500+

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu, a także opiekunowi prawnemu dziecka, albo dyrektorowi domu pomocy społecznej, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Szukasz wymaganych dokumentów... Przejdź do zakładki "Wzory dokumentów"


NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA 500+ OD 1 LIPCA 2019 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 924) ulegają zmianie zasady przyznawania świadczenia wychowawczego.

Najważniejsze zmiany:

Likwidacja kryterium dochodowego.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 roku życia bez względu na dochód uzyskiwany przez rodzinę oraz liczbę dzieci w rodzinie. Świadczenie 500+ dostaną również jedynaki.

Brak wymogu ustalenia alimentów.

Przyznanie świadczenia wychowawczego dla rodzica samotnie wychowującego dziecko nie jest już uzależnione od zasądzenia alimentów od drugiego rodzica. Do tej pory w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko, konieczne było ustalenie alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Od 1 lipca 2019 roku ten wymóg zostaje zlikwidowany.

3-miesięczny okres na złożenie wniosku w przypadku urodzenia dziecka.

Od 1 lipca 2019 r. rodzic, opiekun faktyczny lub opiekun prawny dziecka będzie miał 3 miesiące na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze, od dnia urodzenia dziecka lub objęcia go opieką. Otrzymają wtedy 500+ z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Taka sama reguła ma zastosowanie do osób, które uzyskały opiekę nad dzieckiem.

Zasada ta dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku lub opieki uzyskanej po tym dniu.

Ciągłość świadczeń w przypadku śmierci rodzica.

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Warunkiem jest złożenie wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia zgonu. Przepis ten dotyczy także opiekuna prawnego i faktycznego dziecka.

Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

Brak decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, którą będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Decyzja administracyjna będzie wydawana tylko w sprawach:

 • odmowy przyznania 500+
 • uchylenia prawa do 500+
 • zmiany prawa do 500+
 • rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego 500+.

Terminy składania wniosków – od roku 2021 r.

Od roku 2021 r. wnioski na świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy tj. od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. będzie można składać od 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lutego 2021 r.

W związku z tym świadczenie wychowawcze na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r. będzie przyznawane do dnia 31 maja 2021 r.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W OKRESIE 2019/2021

Wnioski na okres 2019/2021 będą przyjmowane od dnia 1 lipca 2019 r. w przypadku wniosków elektronicznych (za pośrednictwem portalu empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej), natomiast w przypadku wniosków tradycyjnych (składanych osobiście lub drogą pocztową) – od dnia 1 sierpnia.

Osobom, które aktualnie nie pobierają świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, zostanie ono przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. pod warunkiem złożenia wniosku w terminie do 30 września 2019 r. Złożenie wniosku po tym terminie spowoduje przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzic, który pobiera świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, w celu kontynuacji świadczeń i przyznania świadczenia również na pierwsze dziecko, składa jeden wspólny wniosek na wszystkie dzieci. Jeśli zostanie on złożony w terminie do 30 września, świadczenie na pierwsze dziecko zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca, natomiast na drugie i kolejne dzieci – od 1 października br.


Szukasz wymaganych dokumentów... Przejdź do zakładki "Wzory dokumentów"


TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 • wniosek złożony w okresie lipiec – sierpień 2019r. – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata z wyrównaniem od lipca nastąpi do 31 października 2019 r.
 • wniosek złożony we wrześniu 2019 r. – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata z wyrównaniem od lipca nastąpi do 30 listopada 2019 r.
 • wniosek złożony w październiku 2019 r. – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata (od października) nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • wniosek złożony w listopadzie 2019r. – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata (od listopada) nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • wniosek złożony w okresie grudzień 2019 r. - styczeń 2020 r. – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata (od miesiąca złożenia wniosku) nastąpi do 29 lutego 2020 r.

WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO:

ODBIÓR W KASIE:

• 30 - tego dnia miesiąca.

PRZELEW NA KONTO BANKOWE:

• do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Główna 19,
89- 506 Kęsowo


Telefon i faks: 52 33 44 133
Adres email: gops@kesowo.pl
Adres skrytki epuap: /gopskesowo1

POL BIP full

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.

Search