Bądź aktywny daj sobie szansę

Previous Next

W roku 2013 odbywa się kolejna edycja projektu systemowego „Bądź aktywny, daj sobie szansę

 

 - KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -

Od 13 maja 2013r. do 7 czerwca 2013r. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej uczestniczyli w warsztatach specjalistycznych z pedagogiem, doradcą zawodowym i psychologiem. Warsztaty specjalistyczne ukończyły 22 osoby. 

Uczestnicy aktywnie spędzali czas na zajęciach. Poza uczestnictwem w warsztatach i pozyskiwaniem wiedzy i umiejętności psychospołecznych z własnej inicjatywy rozpoczęli akcję „zbierania plastikowych nakrętek”. W ten sposób chcieli przyłączyć się do akcji Tygodnika Tucholskiego, który w ten sposób pozyskuje środki finansowe na rehabilitację dla niepełnosprawnych dzieci. To szczytne działanie ze strony Naszych uczestników Projektu i godne aprobaty!

Dla uczestników Projektu w m-cu czerwcu zaplanowano również wyjazd integracyjny.

Natomiast już od 10 czerwca cześć uczestników Projektu bierze udział w kursach zawodowych m.in. „kursie florystycznym” -2 panie, „kursie na krawcową szwaczkę” -1 pani, „kursie na spawacza TIG” -3 panów, a od 14 czerwca rozpoczyna się kurs „opiekun osób starszych” w którym wezmą udział 3 panie. W najbliższym czasie 7 panów zostanie skierowanych na kurs zawodowy „Operator koparki – do 0,8 m3, klasa III” oraz 2 panów na kurs „Magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe”.


- PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ-

W bieżącym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie ponownie zorganizował w warsztaty pn. „Opracowania koncepcji utworzenia wioski tematycznej na terenie sołectwa Żalno” w którym bierze udział 8 osób.

Na dobry początek w dniach 24-25 maja 2013r. uczestnicy PAL i osoby z ich otoczenia uczestniczyli w wizycie studyjnej do „Garncarskiej Wioski” w Kamionce k. Nidzicy.
Tam uczestnicy Projektu brali udział w warsztatach toczenia na kole, Jarmarku w Maruzie, zwiedzali zamek krzyżacki w Nidzicy, odwiedzili również Spółdzielnię Socjalną „Nie jesteś sam” w Nidzicy.

4 czerwca uczestnicy wzięli udział w pierwszych warsztatach „Opracowania koncepcji utworzenia wioski tematycznej na terenie sołectwa Żalno”.

Wszystkie chętne osoby z otoczenia i mieszkające na terenie sołectwa Żalno mogą nieodpłatnie uczestniczyć w warsztatach. 


Harmonogram warsztatów:
24 czerwca, godz.: 11.00- 15.00, 
2 lipca, godz.: 10.00 – 15.00
3 lipca, godz.: 8.00-15.00 
23 lipca, godz.: 10.00 – 15.00
24 lipca, godz.: 8.00-15.00 
30 lipca, godz.: 10.00 – 15.00 
31 lipca, godz.: 8.00-15.00 
6 sierpnia, godz.: 10.00-15.00 

Miejsce: Warsztaty odbywają się w Świetlicy Wiejskiej w Żalnie
Prowadzący: Krzysztof Margol 


 

Ruszyła rekrutacja do projektu systemowego w roku 2013 pt. „Bądź aktywny daj sobie szansę”, Klubu Integracji Społecznej, współfinansowanego w ramach Unii Europejskiej, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1

 

Pliki do pobrania:

Ankieta Rekrutacyjna 2013

Zarządzenie nr 2/2013

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym pn. „Bądź aktywny, daj sobie szansę”realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie w roku 2013

Previous Next

REGULAMIN
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie dotyczący rekrutacji uczestników  do realizowanego projektu systemowego pn. „Bądź aktywny, daj sobie szansę”  w ramach POKL EFS w roku 2012

 

I. Kryteria rekrutacji beneficjentów  do projektu systemowego:

1. odbiorcami projektu mogą być:

a) osoby bezrobotne i/lub

b)   osoby nieaktywne zawodowo i/lub

c) osoby zatrudnione (pod warunkiem, że stanowią nie więcej niż 50% grupy docelowej w Projekcie), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) lub starszymi, powyżej 64 roku życia, o ile wsparcie adresowane do tej grupy osób jest ściśle powiązane z przygotowaniem  tych osób do podjęcia zatrudnienia, a osoby te zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej (może to być trwałe korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej jak również korzystanie na okoliczność projektu).

d) otoczenie osób wykluczonych społecznie o których mowa w ppkt (a)-(c), przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie. Osoby będące „otoczeniem” mogą występować w projektach wyłącznie w powiązaniu z osobami, o których mowa w ppkt (a)- (c) i uzyskać wsparcie w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia  (włączenia społecznego) osób wykluczonych społecznie.

2. beneficjent musi wykazywać chęć i motywację poprawy sytuacji życiowej;

3. beneficjent musi wykazać, iż potrzeba przystąpienia do kursu prawa jazdy/ kursu zawodowego/podwyższenie wykształcenia   jest realna i zasadna;

4. beneficjent musi uzasadnić, iż kurs prawa jazdy/ kurs zawodowy/ podwyższenie wykształcenia pozwoli mu w przezwyciężeniu trudnej sytuacji w jakiej się znajduje;

5. beneficjent musi wykazać, iż kurs prawa jazdy/kurs zawodowy/ podwyższenie wykształcenia będzie pomocny w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz podjęciu zatrudnienia;

6. musi uzasadnić, iż chęci przystąpienia do kursu prawa jazdy/kursu zawodowego/ podwyższenie wykształcenia nie wynikają z innych przyczyn, które nie współgrają z celami realizowanego projektu systemowego;

7. uczestnik Projektu nie może uczestniczyć w więcej niż jednym projekcie, o podobnych formach wsparcia;

8. musi wyrazić chęć wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia tj. także w zajęciach realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej;

9. beneficjent musi wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wizerunku w procesie  rekrutacji i promocji projektu „Bądź aktywny, daj sobie szansę” realizowanego przez GOPS w Kęsowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do celów monitoringu;

10. beneficjent winien jest okazać potwierdzenie (pisemny podpis), że został poinformowany, iż projekt systemowy „Bądź aktywny, daj sobie szansę realizowany jest przez GOPS w Kęsowie i jest współfinansowany przez Unię europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

11. beneficjent w związku z przystąpieniem do projektu winien wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczyć, że przyjmuje do wiadomości, że:

administratorem danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla POKL – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;

dane osobowe beneficjenta Projektu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu;

dane osobowe beneficjenta Projektu mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach POKL;

podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

beneficjent ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

12. kompletne wypełnienie ankiety rekrutacyjnej;

13.  uczestnik projektu może być osobą niepełnosprawną, przy czym wymagane jest potwierdzenie tego faktu okazując aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

14. rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich Uczestników.

 

II. Wybór beneficjenta ostatecznego

Zespół projektowy ustalił, iż:

 1. Komisja rekrutacyjna, dokona wyboru ostatecznego beneficjenta projektu systemowego „Bądź aktywny daj sobie szansę” na podstawie:

- analizy merytorycznej zgromadzonych dokumentów (ankiety, zaświadczeń itp.)

- indywidualnej opinii na temat beneficjenta sporządzonej przez Kierownika GOPS, pracownika Urzędu Gminy w Kęsowie, pracownika socjalnego na indywidualnych kartach rekrutacyjnych beneficjentów projektu.

2. Komisja rekrutacyjna z pośród  wszystkich beneficjentów realizując zasadę równych szans wybierze 19 osób w tym przynajmniej 2 osoby niepełnosprawne, które zostaną zaproszone do wzięcia udziału w Projekcie, jak również  wyłoni 2 osoby, które zostaną wpisane na listę rezerwową. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej, w sytuacji wycofania się z Projektu wybranego uprzednio uczestnika, bądź też poprzez naruszenie zasad uczestnictwa w Projekcie zostaną usunięte z listy uczestników projektu-  w pierwszej kolejności będą mogły przystąpić do realizowanego Projektu. Jednak tylko w przypadku, gdy w dalszym ciągu spełnione są niezbędne kryteria.

 

III. W przypadku  wycofania się z Projektu wybranego uprzednio uczestnika, bądź też poprzez naruszenie zasad uczestnictwa w Projekcie zostanie usunięta z listy uczestników Projektu większa liczba osób,  zostanie wszczęta procedura rekrutacyjna na zasadach uproszczonych, w ten sposób, że:

a. informacja  na temat  rekrutacji uzupełniającej do Projektu zostanie przekazana Sołtysom Gminy Kęsowo w formie plakatów, z prośbą o wywieszenie w punktach informacyjnych społeczność lokalną; ww. plakatach  zostanie  zawarta informacja o projekcie  systemowym, przyjętych podstawowych wymaganiach do uczestnictwa, terminem rozpoczęcia oraz zakończenia rekrutacji uzupełniającej; adresem i numerem kontaktowym  GOPS;  

b. informację o projekcie systemowym będzie rozpowszechniał pracownik Sekretariatu GOPS, wśród osób przebywających  w niniejszej jednostce organizacyjnej;

c. plakaty dotyczące rekrutacji uzupełniającej do Projektu systemowego rozwieszone zostaną także na tablicach informacyjnych  w siedzibie GOPS w Kęsowie;

d. zapisy na Liście rekrutacyjnej zgłaszających się chętnych (osobiście lub telefonicznie) do wzięcia udziału w Projekcie;

e. udzielenie informacji  dotyczących projektu oraz zapisów będzie dokonywał pracownik socjalny Mateusz Hoppe;

f. pracownicy socjalni będą informowali społeczność lokalną podczas świadczonej pomocy środowiskowej i w ramach pracy socjalnej  w środowisku społecznym;

g. w  budynkach pożytku publicznego zostaną wywieszone plakaty informacyjne o rekrutacji uzupełniającej do projektu systemowego;

h. telefoniczne zaproszenie chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym; poinformowanie o terminie rozmowy rekrutacyjnej, oraz wymaganych niezbędnych dokumentach do przedłożenia komisji rekrutacyjnej.


W okresie 01.01.2012r. do 31.12.2013r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie realizuje piątą edycję projektu systemowego pn. „Bądź aktywny, daj sobie szansę” w ramach POKL EFS

Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Instytucją wdrażającą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W roku 2012 do Klubu Integracji Społecznej skierowano 19 beneficjentów ostatecznych, (w tym 11 mężczyzn i 8 kobiet), którzy spełnili niniejsze kryteria:

Głównym celem do osiągnięcia dla beneficjentów ostatecznych Projektu jest zdobycie kompetencji psychospołecznych oraz zawodowych, które przyczynią się do zwiększenia szans powrotu na rynek pracy i wyjścia z kręgu wykluczenia społecznego. 

Natomiast celami szczegółowymi:

Zdobycie wiedzy oraz umiejętności społecznych i zawodowych pozwalających na zdobycie zatrudnienia;

Wsparcie procesów aktywizacji zawodowej i społecznej, poprzez warsztaty z doradcą zawodowym, psychologiem i pedagogiem społecznym.

W okresie od 25 lipca do 24 sierpnia 2012r. uczestnicy KIS brali udział w warsztatach 

 1. programu pomocy socjalnej /prowadzony przez pedagoga społecznego/;
 2. programu wsparcia psychologicznego /prowadzony przez psychologa/;
 3. programu pośrednictwa pracy /prowadzony przez doradcę zawodowego/;

po każdym etapie, wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom ukończenia warsztatów.

Frekwencja obecności na zajęciach wśród uczestników, którzy ukończyli KIS wyniosła 96,24%.

I w tym roku, beneficjenci projektu pn. „Bądź aktywny daj sobie szansę” mieli zorganizowany wyjazd integracyjny do Bydgoszczy. Tradycyjnie już, uczestnicy wyjazdu wzięli udział w pokazie filmu w kinie, a po krótkim spacerze bydgoską starówką udali się na kolację w restauracji.

18 uczestników  KIS zostało skierowanych na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe tj.:

 • 7 osób skierowano na „kurs prawa jazdy kat. B” i wszystkie osoby zdały egzamin wewnętrzny (teoretyczny i praktyczny);
 • 5 panów ukończyło kurs zawodowy „operator koparki do 0,8 m3”;
 • 2 panie wzięły udział w kursie florystycznym;
 • 1 pan ukończył kurs zawodowy „magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe”;
 • 1 pan został skierowany na kurs „spawacz metodą TIG”;
 • 1 pani ukończyła „kurs języka migowego”;
 • 1 pani zdobyła kwalifikacje zawodowe po ukończeniu kursu „krawcowa, szwaczka”.

Natomiast 1 pani została skierowana do podniesienia swojego wykształcenia w szkole policealnej „opiekunka środowiskowa”.

W przyszłym roku do Klubu Integracji Społecznej i na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe skierujemy 22 osoby!

Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w Naszym Projekcie, chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i społeczne, nie zwlekaj! Już teraz zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i skontaktuj się z Nami. Udzielimy Ci niezbędnych informacji dotyczących Projektu oraz na jakie wsparcie z Naszej strony możesz liczyć!


W okresie 01.01.2012r. do 31.12.2013r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie realizuje piątą edycję projektu systemowego pn. „Bądź aktywny, daj sobie szansę” w ramach POKL EFS 

Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Instytucją wdrażającą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W ramach projektu systemowego pn. „Bądź aktywny, daj sobie szansę”  Programu Aktywności Lokalnej w 2011r. zorganizowano warsztaty pn. „Opracowanie koncepcji utworzenia wioski tematycznej na terenie sołectwa Żalno”. Zaobserwowaliśmy w tym czasie wielki potencjał w środowisku lokalnym, a przede wszystkim w ludziach, którzy tą społeczność tworzą, jak również wiele zapału i chęci do tego rodzaju przedsięwzięć. Naturalnym stało się więc dla Nas, że w kolejnej edycji w latach 2012 – 2013 w ramach PAL będziemy kontynuować warsztaty pn. „Opracowanie koncepcji utworzenia wioski tematycznej na terenie sołectwa Żalno”.

Nie wszystko jednak pozostało bez zmian. W roku 2012 dołączyło do Nas 8 nowych uczestników, których zrekrutował lider społeczności lokalnej Pani Ewa Szczypiorska. Zmienił się również trener warsztatów. W tym roku zajęcia prowadził Pan Krzysztof Margol- współzałożyciel i prezes Zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA", członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych Ashoka działacz lokalny, pedagog, twórca przedsiębiorstw społecznych tkj. „Garncarska Wioska”  w Kamionce k/Nidzicy.

W ramach warsztatów, które odbywały się od 24 sierpnia do 30 października 2012r. przeprowadzono 50 godzin zajęć.

W trakcie warsztatów omówiono m.in. następujące zagadnienia:

 • strategie produktowe;
 • miejsca promocji wioski kwiatowej;
 • produkty wioski kwiatowej;
 • promocja wioski kwiatowej;
 • potrzeby turysty;
 • Święto kwiatów – przygotowanie scenariusza na 2013 rok;
 • analiza SWOT;
 • opracowano kalendarz wydarzeń na 2013 rok.

W trakcie realizacji warsztatów pn. „Opracowanie koncepcji utworzenia wioski tematycznej na terenie sołectwa Żalno” nie zawiedli nas ubiegłoroczni uczestnicy warsztatów. Była to z pewnością okazja do wymiany doświadczeń i nabycia nowych umiejętności. W zajęciach uczestniczyły również osoby z otoczenia Programu Aktywności Lokalnej.

Wszyscy uczestnicy wraz z osobami towarzyszącymi (członkiem rodziny, lub z otoczenia, które mogą przyczynić się do rozwoju kapitału społecznego na rzecz rozwoju sołectwa Żalno, pomóc przy rozwoju koncepcji tworzenia wioski tematycznej) uczestniczyli w wizycie studyjnej i zarazem integracyjnej do „Wioski Garncarskiej” w Nidzicy w dniach 13-14 września 2012r.

W programie znajdowało się m. in.

 • zwiedzanie wioski;
 • pokaz toczenia na kole garncarskim i warsztaty rzemieślnicze;
 • prezentacja „Garncarska Wioska - przedsiębiorstwo społeczne krok po kroku”;
 • omówienie znaczenia partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej;
 • spacer po tworzonym „Rajskim ogrodzie”;
 • kolacja i wieczór integracyjny w miejscowości Wikno;

W tym roku zakończyły się warsztaty pn. „Opracowanie koncepcji utworzenia wioski tematycznej na terenie sołectwa Żalno”, jednak nie zakończyły się przygotowania naszych uczestników Projektu do przyszłorocznego „Święta Kwiatów”. Wtedy będziemy mogli spróbować m.in. zupy szparagowej, sałatek kwiatowych, deserów z kwiatami, zakupić nalewki z kwiatów czy sadzonki i akcesoria ogrodowe.

Więc już dziś zapraszamy wszystkich amatorów niekonwencjonalnej kuchni, do degustacji na stoiskach w „Wiosce Kwiatowej”.

Chcesz przyczynić się do rozwoju kapitału społecznego na rzecz rozwoju sołectwa Żalno, pomóc przy rozwoju koncepcji tworzenia wioski tematycznej? Zapraszamy do udziały w warsztatach pn. „Opracowanie koncepcji utworzenia wioski tematycznej na terenie

Previous Next

OGŁOSZENIE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie ogłasza nabór uzupełniający dla czterech  osób chętnych do wzięcia udziału w IV edycji projektu systemowego pn. „Bądź aktywny daj sobie szansę” 

Projekt jest współfinansowany przez EFS, PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. skierowany do mieszkańców Gminy Kęsowo, korzystających z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi jako osoba bezrobotna oraz osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności.
 

Czterech beneficjentów ostatecznych  w ramach Projektu uzyska:

 • odbycie  sfinansowanego kursu prawa jazdy kategorii B -  dla 2osób;
 • sfinansowanie kosztu wybranego  kursu zawodowego -  dla 2 osób.

Zgłoszenie w siedzibie GOPS w Kęsowie, ul. Główna 19 do dnia 30 czerwca 2011r.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie GOPS ul. Główna 19, oraz pod nr tel.: 52 33 44 133


 

W okresie 01.01.2011r. do 31.12.2011r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie realizował czwartą edycję projektu systemowego pn. „Bądź aktywny, daj sobie szansę” w ramach POKL EFS Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Instytucją wdrażającą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W 2011 roku zostało rekrutowanych 16 (13 kobiet i 3 mężczyzn) beneficjentów ostatecznych . W ramach Projektu określono cele szczegółowe i przewidywane efekty działania czyli:

 1. kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych w ramach udziału w KIS oraz udział w spotkaniach integracyjnych;
 2. poprawa perspektywy społecznej i zawodowej poprzez warsztaty oraz kurs prawa jazdy kat. B i/lub kurs zawodowy;
 3. wsparcie procesu aktywizacji zawodowej i społecznej;
 4. zdobycie kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
 5. poprawa warunków materialnych;

W związku z powyższym w ramach KIS beneficjenci ostateczni uczestniczyli w zorganizowanych warsztatach pt.:

 1. program pomocy socjalnej /prowadzony przez pedagoga społecznego/;
 2. program wsparcia psychologicznego /prowadzony przez psychologa/;
 3. program pośrednictwa pracy /prowadzony przez doradcę zawodowego/.

„Nie samą nauką człowiek żyje”, także i uczestnicy Klubu Integracji Społecznej mieli okazję zintegrować się podczas wyjazdu do kina i restauracji w Bydgoszczy.

Następnie beneficjenci Projektu  otrzymali skierowanie na wybrane przez siebie kursy zawodowe lub prawa jazdy (część osób mogła wybrać dwa kursy).

 • 13 osób ukończyło kurs prawa jazdy kategorii „B”;
 • 1 osoba ukończyła kurs prawa jazdy kategorii „C”;
 • 3 osoby odbyły kurs zawodowy – „fryzjer”;
 • 1 osoba ukończyła kurs - „mała gastronomia”;
 • 1 osoba obyła kurs zawodowy – „kurs masażu”.

Wszystkie osoby ukończyły kursy z powodzeniem. Wierzymy, że zdobyta wiedza i umiejętności zostaną sukcesywnie wykorzystywane w życiu osobistym i zawodowym.  

Poczynania naszych dzielnych beneficjentów można śledzić w galerii.


W okresie 01.01.2011r. do 31.12.2011r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie realizował czwartą edycję projektu systemowego pn. „Bądź aktywny, daj sobie szansę” w ramach POKL EFS Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Instytucją wdrażającą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W ramach projektu systemowego pn. „Bądź aktywny, daj sobie szansę”  Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano warsztaty pn. „Opracowanie koncepcji utworzenia wioski tematycznej na terenie sołectwa Żalno”.

Cele szczegółowe Projektu i przewidywane efekty działania:

 • zwiększenie aktywności społecznej oraz zawodowej  mieszkańców sołectwa Żalno;
 • zmiana mentalności mieszkańców sołectwa Żalno;
 • rozwijanie umiejętności i kreatywności;
 • wsparcie procesu aktywizacji zawodowej i społecznej;
 • wymiana doświadczeń w tworzeniu wioski tematycznej;
 • budowa silnych więzi opartych na szacunku i wzajemnym wsparciu;
 • motywowanie mieszkańców do współdziałania;
 • promowanie innych form podejmowania pracy;
 • stworzenie grup samopomocowych;
 • podbudowanie samooceny, wzmocnienie umiejętności interpersonalnych mieszkańców sołectwa Żalno;
 • przygotowanie do roli animatorów społecznych;
 • wyposażenie mieszkańców sołectwa Żalno w umiejętności: prowadzenia gier i zabaw; planowania własnej kariery  i projektowania sposobów na zarabianie w powiązaniu z rozwojem wioski tematycznej; wytwarzania produktu lokalnego i jego marketing; z zakresu przygotowania oferty wioski tematycznej.

W tematykę wioski tematycznej wprowadzał Nas dr Wacław Idziak absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, doktor socjologii, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych „Ashoka”, członek zarządu Sekcji Polskiej Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast ECOVAST, pracownik naukowy Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zdaniem Naszego trenera „wieś tematyczna to jedna z metod ożywiania gospodarki wsi. Jej zaletą jest to, że nie wymaga dużych pieniędzy, przynajmniej na początku, i angażuje wielu mieszkańców. Można ją stosować w większości wsi, nawet tam gdzie "nie ma nic ciekawego". Tworzenie wsi tematycznej to sposób na wypłyniecie na szersze wody, na znajdowanie nowych sposobów zarabiania w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i globalizacji. Wadą tego rozwiązania jest to, że zbyt daleko odbiega od przyzwyczajeń. Stąd, nie pieniądze a bariery związane z myśleniem są główną przeszkodą w jego wprowadzaniu. Tworzenie wsi tematycznej dotyczy całej wsi, pobudza aktywność jej mieszkańców i daje nadzieję na poprawę losu. Z drugiej jednak strony zaburza istniejące układy, naraża na śmieszność, budzi lęki i obawy – Co będzie jak się nie uda, co powiedzą sąsiedzi?

Wieś tematyczna jest wsią, która ma własny, jedyny w swoim rodzaju, pomysł na rozwój. Wokół niego tworzone są sposoby na zarabianie. Pomysł ten jest jednak trochę innej natury niż do tej pory stosowane. Nie chodzi tu o nowy rodzaj upraw polowych, ogrodnictwo, czy hodowlę, nie chodzi też o patent na produkcję. To dalej jest oczywiście ważne, jednak we wsi tematycznej pomysły są nieco dziwniejsze.” (Autor: Wacław Idziak, Warszawa 2005r., źródło: http://www.witrynawiejska.org.pl/).

W warsztatach „Opracowania koncepcji utworzenia wioski tematycznej na terenie sołectwa Żalno” w ramach Projektu w okresie 4 maja 2011r. do 16 lipca 2011r. uczestniczyło 10 osób (8 kobiet i 2 mężczyzn).

Pan dr Wacław Idziak podczas pierwszych spotkań wprowadził uczestników w tematykę warsztatów, opierając się na swoim dorobku tworzenia wiosek tematycznych, licznych odwiedzin istniejących już wiosek w kraju i zagranicą. Podczas spaceru po okolicy uczestnicy nabywali wiedzę jak wykorzystać istniejące zasoby na terenie sołectwa Żalno i wykrzesać z nich potencjał. Uczestnicy dowiedzieli się, że to nie tylko budynki, z których można korzystać na co dzień, ale przede wszystkim „człowiek”, czyli lokalne stowarzyszenia, lokalni liderzy społeczni, firmy i instytucje, oraz przyroda i to wszystko co nas otacza. Kolejnym zadaniem dla uczestników warsztatów było wybranie tematyki tworzonej wioski. Wszyscy uczestnicy zgodnie postawili na temat kwiatów.

Kolejna „burza mózgów” miała na celu stworzenie produktów lokalnych, które miały być wyrobem naszych beneficjentów.

Jednak przed praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy, należało dowiedzieć się pierw „Jak to się robi?”.

W tym celu nasz trener zorganizował dla uczestników projektu jak i osób ze społeczności lokalnej wyjazd studyjny m.in. do wsi Paproty „Wioski Labiryntów i Źródeł”, „Wioski Hobbitów” w Świerakowie Sławieńskim.  Tam nasi uczestnicy dowiedzieli się od podszewki o początkach „powołania dożycia’ wioski tematycznej, o problemach jakie mogą napotkać po drodze do sukcesu, ale także wzięli udział w grach i zabawach terenowych, warsztatach z rękodzieła m.in. decoupage, wikliniarstwa, lepienia z gliny.  O mało kilka osób nie zostało porwanych przez złe Orki w krainie Hobbitów. Po ciężkiej i owocnej pracy na wszystkich czekał wypoczynek w Darłowie.

Wszyscy uczestnicy pełni wrażeń i emocji, pozytywnego nastawienia powrócili z nowymi pomysłami do tworzenia własnej „Wioski kwiatowej”.

W Wiejskiej Świetlicy w Żalnie beneficjenci Projektu uczestniczyli w warsztatach tworzenia kwiatów z papieru, materiału z użyciem drutów, z balonów i innych. Uczuli się także, jak zorganizować imprezę lokalną, gry terenowe, a także tworzyć instrumenty.

Wszystko to, by zaprezentować swoje wyroby na Festynie Kwiatowym, który rozpocząć miała Parada Kwiatowa.

Festyn Kwiatowy odbył się w dniu 16.07.2012r. był on jednocześnie zakończeniem warsztatów „Opracowania koncepcji tworzenia wioski tematycznej na terenie sołectwa Żalno”. Oprócz uczestników warsztatów, w paradzie jak i całym festynie zaangażowało się wiele osób dorosłych i dzieci ze społeczności lokalnej.

Previous Next

Trzecia edycja projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie w ramach  POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój upowszechnienie aktywnej integracji 
Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pod nazwą „ Bądź aktywny daj sobie szansę”, realizowana była w okresie od 10 marca do 31 grudnia  2010 roku 

 

Rekrutacja do Projektu, była czteroetapowa.

Pierwszy etap trwał od 1 lutego 2010r. do 5 lutego 2010r.- miał na celu przekazanie informacji o rozpoczynającym się projekcie potencjalnym jego uczestnikom.

Drugi etap to zapisy na Liście rekrutacyjnej zgłaszających się chętnych, trwał on od 8 do 17 lutego. Każdy beneficjent mógł osobiście i telefonicznie dopytać się o szczegóły Projektu, oraz wyrazić chęć udziału w projekcie systemowym. O terminie trzeciego etapu - czyli rozmowy rekrutacyjnej – beneficjenci zostali poinformowania listownie.

Trzeci etap rekrutacji okazał się najważniejszym. Po złożeniu ankiety wraz z niezbędną dokumentacją, odbyła sie indywidualna rozmowa beneficjenta z komisją rekrutacyjną. W skład komisji wchodzili: Kierownik GOPS Pani Małgorzata Płoszańska, psycholog Pani Monika Bystroń, oraz pracownik socjalny Pan Mateusz Hoppe. Podczas rozmowy beneficjenci mieli zająć stanowisko wobec własnego nastawienia  do poprawy sytuacji; realności potrzeb ukończenia kursu prawa jazdy; chęci udziału we wszystkich formach wsparcia; motywacji, aktywności i próby dotychczasowego poszukiwania pracy.

Ostateczny wybór beneficjenta to etap czwarty rekrutacji. Podczas której postanowiono, że w projekcie systemowym realizowanym przez GOPS w Kęsowie „Bądź aktywny, daj sobie szansę” w 2010 roku udział weźmie 15 uczestników, w tym 12 kobiet i 3 mężczyzn.

 

Projekt systemowy, na dobre ruszył w momencie, gdy ostateczni beneficjenci projektu w dniu 10 marca 2010  roku  zawarli  z pracownikami socjalnymi  kontrakty socjalne.

Już wtedy, uczestnicy projektu zostali skierowani na badania lekarskie, w celu stwierdzenia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.  

Następnie uczestnicy przystąpili do realizacji części teoretycznej projektu w Klubie Integracji Społecznej (KIS) w Kęsowie.

KIS stanowił  pierwszy blok (teoretyczny) realizowanych zajęć w ramach Projektu. Zajęcia teoretyczne realizowane były w miesiącach od kwietnia do lipca 2010.

Podobnie jak w drugiej edycji, która była realizowana w roku 2009,  Projekt został podzielony na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny.

 

Blok teoretyczny (skierowanie do Klubu Integracji Społecznej)

Klub Integracji Społecznej prowadzi reintegrację społeczną i zawodową w ramach realizowania działań o charakterze:

Programu wsparcia psychologicznego

 

Zajęcia grupowe z psychologiem (25 godzin) obejmowały m.in. tematykę:

 • Integrację i poznanie siebie
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości
 • Samopoznanie- mocne i słabe strony
 • Asertywność, czym jest, jak ją wykorzystywać w codziennym życiu, jak ułatwia zdobycie i utrzymanie pracy
 • Podejmowanie decyzji
 • Metody twórczego rozwiązywania problemów
 • Metody radzenia sobie ze stresem
 • Skuteczna autoprezentacja
 • Kontrakt z pracodawcą
 • Program pośrednictwa pracy;

Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (25 godzin) prowadzone przez doradcę zawodowego.

Szkolenia miały na celu ułatwienie uczestnikom w poruszaniu się po rynku pracy oraz ocenę indywidualnych predyspozycji zawodowych., jak również:

 • w nabyciu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (m.in. przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych),
 • nauce autoprezentacji i odbywania rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą,
 • rozpoznanie własnych predyspozycji,
 • budowanie właściwej ścieżki zawodowej.

 

Program pomocy socjalnej.

 

Zajęcia grupowe z pedagogiem społecznym (20 godzin) prowadzone przez  pedagoga społecznego obejmowały m.in.:

 • omówienie zagadnień związanych z pomocą społeczną i instytucji współpracujących
 • podstawowe zasady z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 • praca w grupach mająca na celu określenie się w typologii ról w grupie, a także lepsze poznanie siebie
 • dyskusje dotyczące problemów społecznych, przemocy, tolerancji, asertywności
 • psychotesty i psychozabawy pozwalające uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony

 

W ramach szkoleń teoretycznych w KIS uczestnicy mieli zapewniony catering. Uczestnicy otrzymali także materiały szkoleniowe oraz promocyjne.

Po zakończeniu części teoretycznej KIŚ uczestnicy otrzymali zaświadczenia.

 

 

Blok praktyczny – skierowanie na szkolenie dla osób ubiegających się o prawo jazdy wybranej uprzednio kategorii tj. kat. B.

 

W części praktycznej uczestnicy KIŚ zostali skierowani na szkolenie dla osób ubiegających się o prawo jazdy.

         

Do uczestnictwa w szkoleniu na prawo jazdy kategorii B, dostało skierowanie 15 osób. Szkolenie obejmowało 30 godzin wykładowych oraz 30 godzin praktycznej nauki jazdy. Szkolenie trwało od sierpnia do grudnia 2010r.

Uczestnicy projektu, mieli zapewniony dojazd na zajęcia teoretyczne i praktyczne, bezpłatne materiały szkoleniowe, oraz bezpłatne badanie lekarskie.

Wszyscy uczestnicy Projektu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na prawo jazdy kategorii B!

W ramach integracji uczestnicy Klubu Integracji Społecznej wraz z opiekunami, wyjechali na seans filmowy do kina w Bydgoszczy. Po seansie wszyscy udali się do restauracji na kolację wraz z deserem.

W 17 grudnia 2010 roku odbyła się konferencja uświetniająca oficjalne zakończenie projektu systemowego „Bądź aktywny daj sobie szansę”. Na konferencję zostali zaproszeni uczestnicy, włodarze gminy- wójt, radni, sołtysi jak również lokalni działacze oraz lokalna prasa.

W roku 2010 realizowano, także drugie zadanie w ramach Aktywnej Integracji dla mieszkańców Gminy Kęsowo tj. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ.

Program Aktywności Lokalnej powstał w roku 2010 z inicjatywy Kierownika i  pracowników socjalnych GOPS, którzy podczas świadczonej pracy odbierali  liczne docierające sygnały od klientów pomocy społecznej jak również innych mieszkańców gminy.

Z przeprowadzonych badań przez GOPS (zgromadzono ok. 80 ankiet) wynika, iż znaczna ilość rodziców deklaruje problemy wychowawcze i w relacjach na obszarze dziecko – rodzic, braku odpowiednich narzędzi do pracy z dziećmi, co znacznie pogłębia negatywne relacje w rodzinach.

W PAL wzięła udział 15-osobowa grupa kobiet. Celem PAL było wyposażenie rodziców w narzędzia, które przyczynią się do głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi w celu zapobiegania niepokojącym i nieprawidłowym zjawiskom w rodzinie.

W ramach PAL w okresie kwiecień – lipiec 2010r. obyły się warsztaty :  pn. „Wychowywać to kochać i wymagać” , realizowane były przez psychologa, który posiada kwalifikacje trenerskie do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla dorosłych.

 

Celem warsztatów było:

 • wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.;
 • nauka umiejętności porozumiewania się;
 • refleksja nad własną postawą wychowawczą;
 • wymiana doświadczeń.

 

Uczestnicy PAL mieli zapewniony catering, materiały do celów projektu materiały promocyjne oraz książki dl uczestników.

 

W trakcie, gdy rodzice brali udział w warsztatach, dziećmi uczestników projektu zajmowali wykwalifikowani i doświadczeni opiekunowie. Dzieci miały okazję brać udział w zajęciach plastycznych, rekreacyjno-ruchowych, integracyjnych i sportowych. Miały również zapewniony poczęstunek.

Również w ramach PAL w celu wsparcia organizacji i funkcjonowania usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych z ramienia GOPS został powołany asystent rodziny, którego zadaniem była pomoc w wskazywaniu prawidłowych działań i zachowań poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych. Udzielane także były porady indywidualne prowadzone przez psychologa i zarazem doradcę zawodowego.

 

PIKNIK RODZINNY W FOJUTOWIE

W ramach działania o charakterze środowiskowym dla uczestników KIS i PAL oraz ich rodzin, obył się Piknik rodzinny. Miał na celu przede wszystkim wzmocnienie więzi rodzinnych, jak również integrację uczestników projektu systemowego. Uczestnicy pikniku mogli spędzać czas w gronie rodzinnym jak i grupy uczestników na wiele sposobów. Uczestnicy mogli bezpłatnie korzystać m. in.  takich atrakcji jak: rowery, kajaki, rowery wodne, parku zabaw, w tym także specjalnie ustawionych dmuchanych zamków i zjeżdżalni. Wszyscy uczestnicy mieli zagwarantowany wspólny obiad w restauracji, a na zakończenie pikniku odbył się grill na świeżym powietrzu.

Druga edycja projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie w ramach  POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój upowszechnienie aktywnej integracji 
Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pod nazwą „ Bądź aktywny daj sobie szansę”, realizowana była w okresie od 3 marca  do  31 grudnia  2009 roku   

W projekcie systemowym realizowanym przez GOPS w Kęsowie w 2009 roku udział wzięło 13 uczestników, w tym 8 kobiet i 5 mężczyzn. 

Projekt został podzielony na dwa  bloki: teoretyczny i praktyczny. 

W dniu  3 marca 2009 roku  ostateczni beneficjenci projektu zawarli  z pracownikami socjalnymi  kontrakty socjalne. Następnie przystąpili do realizacji części teoretycznej projektu w Klubie Integracji Społecznej (KIS) w Kęsowie. KIS stanowił  pierwszy blok (teoretyczny) realizowanych zajęć w ramach Projektu. Zajecia teoretyczne realicowane były w miesiącach od marca do maja 2009r.

 

I. Blok teoretyczny (skierowanie do Klubu Integracji Społecznej)

Klub Integracji Społecznej prowadzi reintegrację społeczną i zawodową w ramach realizowania działań o charakterze:

Program wsparcia psychologicznego:

Zajęcia grupowe z psychologiem (25 godzin) obejmowały m.in. tematykę:

 • Integrację i poznanie siebie
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości
 • Samopoznanie- mocne i słabe strony
 • Asertywność, czym jest, jak ją wykorzystywać w codziennym życiu, jak ułatwia zdobycie i utrzymanie pracy
 • Podejmowanie decyzji
 • Metody twórczego rozwiązywania problemów
 • Metody radzenia sobie ze stresem
 • Skuteczna autoprezentacja
 • Kontrakt z pracodawcą

Program pośrednictwa pracy;

Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (25 godzin) prowadzone przez  doradcę zawodowego. Szkolenia miały na celu ułatwienie uczestnikom w poruszaniu się po rynku pracy oraz ocenę indywidualnych predyspozycji zawodowych., jak również:

 • w nabyciu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (m.in. przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych),
 • nauce autoprezentacji i odbywania rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą,
 • rozpoznanie własnych predyspozycji,
 • budowanie właściwej ścieżki zawodowej.

Program pomocy socjalnej.

Zajęcia grupowe z pedagogiem społecznym (20 godzin) prowadzone przez pedagoga społecznego obejmowały m.in.:

 • omówienie zagadnień związanych z pomocą społeczną i instytucji współpracujących
 • podstawowe zasady z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 • praca w grupach mająca na celu określenie się w typologii ról w grupie, a także lepsze poznanie siebie
 • dyskusje dotyczące problemów społecznych, przemocy, tolerancji, asertywności
 • psychotesty i psychozabawy pozwalające uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony

W ramach szkoleń teoretycznych w KIS uczestnicy mieli zapeniony catering. Uczestnicy otrzymali także materiały szkoleniowe oraz  promocyjne. Po zakończeniu części teoretycznej KIS uczestnicy otrzymali zaświadczenia.

 

II. Blok praktyczny – skierowanie na szkolenie dla osób ubiegających się o prawo jazdy wybranej uprzednio kategorii tj. kat. B lub C.

 

W części praktycznej uczestnicy KIS zostali skierowani na szkolenie dla osób ubiegających się o prawo jazdy. Do szkolenia prawa jazdy kategorii B przystąpiło 11 osób, natomiast do kategorii C przystąpiły  2 osoby.  W początkowej części zajęcia praktyczne przplatały się z zajęciami teoretycznymi.

 • Od marca 2 osoby zostały skierowane  na szkolenie kat. C. Szkolenie obejmowało 20 godzin wykładowych i 30 godzin praktycznej nauki jazdy. Szkolenie trwało od marca do sierpnia 2009r.
 • Do uczestnictwa w szkoleniu na prawo jazdy kategorii B, dostało skierowanie 11 osób. Szkolenie obejmowało 30 godzin wykładowych oraz 30 godzin praktycznej nauki jazdy. Szkolenie trwało od marca do grudnia 2009r.

Ukończenie szkolenia, zarówno na prawo jazdy kategorii C jak i B, gwarantowało otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

W ramach szkolenia, uczestnicy mieli zapewniony dojazd na zajęcia teoretyczne i praktyczne, bezpłatne materiały szkoleniowe, oraz bezpłatne badanie lekarskie.

Nowe umiejętności, a zarazem kwalifikacje zawodowe są zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w powiecie tucholskim.

W ramach integracji uczetsnicy projektu wraz z opiekunami, wyjechali na seans filmowy do kina w Bydgoszczy. Natomiast po seansie czekał ich  wspólny poczęstunek w restauracji.

 

W grudniu 2009 roku odbyło się oficjalne zakończenie projektu systemowego. Na konferencję poświęconą realizacji projektu systemowego zostali zaproszeni uczestnicy, władze gminy Kęsowo, sołtysi i lokalni działacze.

Previous Next

Pierwsza edycja projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie w ramach  POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój upowszechnienie aktywnej integracji 
Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pod nazwą „ Bądź aktywny daj sobie szansę”, realizowana była w okresie  1 kwietnia - 31 grudnia  2008 roku   

W projekcie systemowym realizowanym przez GOPS w Kęsowie w 2008 roku udział wzięło 12 uczestników, w tym  8 kobiet i 4 mężczyzn.

 

Projekt został podzielony na trzy bloki:

 

I. Szkolenia praktyczne (skierowanie na kursy zawodowe uczestników)

Zrealizowano w ramach projektu trzy kursy zawodowe:

 1. Opiekunka osób starszych-  w którym udział wzięły 4 kobiety
 2. Kierowca wózków jezdniowych – wzięło w nim udział 4 mężczyzn
 3. Obsługa kas fiskalnych –wzięły w nim udział 4 kobiety

Kursy zawodowe kończyły się egzaminem, który nadał uczestnikom nowe kwalifikacje zawodowe.

Po zakończeniu część praktycznej projektu uczestnicy przystąpili do realizacji części teoretycznej projektu w Klubie Integracji Społecznej w Kęsowie

 

II. Szkolenia teoretyczne (skierowanie do Klubu Integracji Społecznej)

Klub Integracji Społecznej prowadzi reintegrację społeczną i zawodową w ramach realizowania działań o charakterze:

 1. terapeutycznym;

Zajęcia grupowe z psychologiem (20 godzin) obejmowały m.in. tematykę:

 • Integrację i poznanie siebie
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości
 • Samopoznanie- mocne i słabe strony
 • Asertywność, czym jest, jak ją wykorzystywać w codziennym życiu, jak ułatwia zdobycie i utrzymanie pracy
 • Podejmowanie decyzji
 • Metody twórczego rozwiązywania problemów
 • Metody radzenia sobie ze stresem
 • Skuteczna autoprezentacja
 • Kontrakt z pracodawcą
 1. zatrudnieniowym;

Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (20 godzin) prowadzone przez doradcę zawodowego. Szkolenia miały na celu ułatwienie uczestnikom w poruszaniu się po rynku pracy oraz ocenę indywidualnych predyspozycji zawodowych., jak również:

 • w nabyciu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (m.in. przygotowywanie dokumentów plikacyjnych),
 • nauce autoprezentacji i odbywania rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą,
 • rozpoznanie własnych predyspozycji,
 • budowanie właściwej ścieżki zawodowej.
 1. samopomocowym.;

Zajęcia grupowe z pedagogiem społecznym (15 godzin) prowadzone przez  pedagoga społecznego obejmowały m.in.:

 • omówienie zagadnień związanych z pomocą społeczną i instytucji współpracujących
 •  podstawowe zasady z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 • praca w grupach mająca na celu określenie się w typologii ról w grupie, a także lepsze poznanie siebie
 • dyskusje dotyczące problemów społecznych, przemocy, tolerancji, asertywności
 • psychotesty i psychozabawy pozwalające uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony

 

III. Spotkania indywidualne:

 • w miesiącu wrześniu i październiku porad indywidualnych udzielał psycholog,
 • w miesiącach październik- listopad doradca zawodowy,
 • w listopadzie i grudniu pedagog.

Dyżury odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny

 

Po zakończeniu części teoretycznej KIS uczestnicy otrzymali zaświadczenia

 

W ramach projektu systemowego realizowanego przez GOPS zrealizowano dodatkowo:

 • Zatrudniono nowego pracownika socjalnego
 • Zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny
 • Meble oraz materiały biurowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Główna 19,
89- 506 Kęsowo


Telefon i faks: 52 33 44 133
Adres email: gops@kesowo.pl
Adres skrytki epuap: /gopskesowo1

POL BIP full

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.

Search