Druki dokumentów

Świadczenie wychowawcze 500+

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego


Specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego


Świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego


Zasiłek pielęgnacyjny

          Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego


Świadczenie rodzicielskie

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka


Karta Dużej Rodziny

          Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

Dodatek osłonowy

       Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.

       Klauzula informacyjna OPS-DO

 

Pozostałe dokumenty

Wzór wniosku do GOPS

Wzór oświadczenia o stanie majątkowym

Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia

Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy

Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej 

Wzór oświadczenia o posiadaniu statusu osoby nieaktywnej zawodowo

Wzór oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i oświadczenie o pobranym zasiłku dla bezrobotnych

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości pobranych świadczeń z GOPS

Wzór oświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu z tytułu alimentów

Wzór oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły 

Wzór oświadczenia