Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie informuje, iż zakończono trwającą w okresie od 09.06.2021r. do  dniu 25.06.2021r. rekrutację do   Projektu partnerskiego pn. „Kujawsko Pomorska Teleopieka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W okresie trwania rekrutacji tj.  od 09.06.2021r. do 25.06.2021r. do GOPS w Kęsowie wpłynęło łącznie 5 formularzy zgłoszeniowych od osób zamieszkujących na terenie Gminy Kęsowo, zainteresowanych udziałem w w/wym. projekcie.

Łącznie do udziału w Projekcie „Kujawsko Pomorska Teleopieka” zakwalifikowano 4 osoby, które w oparciu o regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kujawsko- Pomorska Teleopieka” w wyniku oceny formalnej i merytorycznej uzyskały największą liczbę punktów.

Spośród osób, które spełniły kryteria formalne , ale nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”  z powodu uzyskania zbyt małej liczby punktów na etapie oceny merytorycznej została utworzona lista rezerwowa.